NAVN:
§ 1.1 Menighedens navn er: Silkeborg Oasekirke.
§ 1.2 Menighedens hjemsted er Silkeborg Kommune.
GRUNDLAG:
§ 2.1 Menigheden er en evangelisk luthersk frimengihed.
§ 2.2 Menighedens arbejde sker på grundlag af
– Bibelen, som er Guds ord og grundlaget for menighedens lære og liv
– De 3 oldkirkelige bekendelser: Den apostolske Trosbekendelse; Den nikænske Trosbekendelse og Den athanasianske Trosbekendelse
– Den augsburgske Bekendelse
– Luthers lille Katekismus
Vi vedkender os og anerkender inspirationen fra de karismatiske vækkelser.
FORMÅL:
§ 2.3 Silkeborg Oasekirke vil være en levende kirke, som gennem nærværende fællesskab og tidssvarende formidling af evangeliet ønsker at lede mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Kristus og til at være en ansvarlig del af kirken.
VÆRDIER:
§ 3.1 Menigheden beder om og arbejder for at nå det danske folk med evangeliet gennem opbyggelse af en nytestamentlig menighed, der kan rumme hele Kristi fylde (Ef. 4.13).
§ 3.2 Menigheden prioriterer følgende værdier:
Fællesskab: Vi vil være et fællesskab med kærlighedsfyldte relationer, hvor alle generationer har lige værdi. Discipelskab: Vi vil være efterfølgere af Jesus Kristus og vokse i åndelig og menneskelig modenhed.
Tjeneste: Vi vil tjene med de evner, gaver og ressourcer, som Gud giver.
Evangelisation: Vi vil være engageret i mission, evangelisation og diakoni på en relevant måde.
Tilbedelse: Vi vil tilbede vor Skaber og Frelser med hele vort liv og igennem ordets forkyndelse, bøn og lovprisning.
§ 3.3 Menighedens værdier udleves bl.a. på følende måder:
Fællesskab: Dåbens og troens liv (”De helliges samfund”) udleves i fællesskab med andre efterfølgere af Jesus. Dette fællesskab har forskellige udtryk og størrelser, således at der gives platform både for ansvarsrelationer, fortrolighed, dialog, evangelisation, forkyndelse og fejring.
Discipelskab: Menigheden vil gennem forkyndelse og undervisning og ved personlig vejledning opmuntre til vækst mod åndelig og menneskelig modenhed.
Tjeneste: Menigheden vil gennem undervisning og udrustning kalde alle dens medlemmer til tjeneste med de evner og gaver, som Gud har lagt ned i enhver til gavn for menighedens liv og det omkringliggende samfund bl.a. gennem diakonalt og kirkeligt socialt arbejde.
Evangelisation: Menigheden ønsker gennem en relevant fremstilling af evangeliet i ord, gerning og kraft at formidle Guds kærlighed til alle mennesker.
Tilbedelse: Menigheden ønsker at skabe rammer for tilbedelse af den treenige Gud, således at Gudsrelationen står centralt i al kirkens arbejde.
§3.4 Menigheden ønsker gennem bøn, samarbejde og fælles initiativer at arbejde for kirkens enhed samt for enhed og forståelse mellem kirkesamfundene i Danmark fx. igennem Evangelisk Alliance. Arbejdet sker fortrinsvis på Lausanne pagtens grundlag.
MEDLEMSKAB:
§ 4.1 Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år,
1. som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og
2. som gennem samtale med en af kirkens præster (eller formanden) tilkendegiver forståelse for og tilslutning
til menighedens grundlag, formål og værdier jf. § 2 og 3 og
3. som deltager regelmæssigt i menighedens liv.
Anmodningen om optagelse sker skriftligt ved udfyldelse af indmeldelsesblanket.
a. Medlemskab omfatter hjemmeboende døbte børn under 18 år.
§ 4.2 Det forventes, at alle medlemmer bidrager til menighedens fællesskab såvel åndeligt som
økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner. Det forventes ligeledes, at medlemmerne respekterer menighedens præster og menighedsråd som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Det nye Testamente.
§ 4.3 Ophør af medlemskab:
a. Ved skriftlig tilkendegivelse overfor menighedens ledende præst eller formand.
b. Hvis et medlem uden rimelig grund ophører med deltagelse i menighedens liv eller kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter eller værdier, kan medlemmet efter samtale med menighedens ledelse ekskluderes af menighedsrådet.
§ 4.4 Ved indmeldelse gives samtykke til håndtering af personlige oplysninger i henhold til persondatapolitik, som fremgår af menighedens hjemmeside.

LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR:
§ 5.1 Det læremæssige ansvar i menigheden varetages af ledende præst og menighedsråd. Ved læremæssig uenighed inddrages menighedens tilsyn.
§ 5.2 Menigheden ledes af et menighedsråd bestående af menighedens ledende præst og 6 valgte medlemmer. Menighedsrådsmedlemmer vælges for en treårig periode på årsmødet og kan genvælges (2 på valg hvert år). Opstillingsberettigede er modne kristne medlemmer af menigheden, som foreslås skriftligt af mindst 5 andre menighedsmedlemmer. Man kan kun være stiller for én kandidat.
Der skal tages størst muligt hensyn til, at menighedsrådet sammensættes, så forskellige tjenester og nådegaver bliver repræsenteret. Én af stillerne begrunder opstillingen mundtligt ved årsmødet.
Menighedsrådet kan i særlige tilfælde nedlægge veto mod en opstillet kandidat. Forslag af kandidater til menighedsrådet skal skriftligt være formanden i hænde i så god tid, at det kan optages på dagsordenen for årsmødet. Såfremt et eller flere valgte medlemmer af menighedsrådet udtræder før valgperiodens udløb, afholdes inden 3 måneder et ekstraordinært årsmøde med suppleringsvalg.
§ 5.3 Menighedsrådet vælger efter hvert årsmøde af sin midte en formand og en næstformand. Menighedsrådet drager omsorg for kirkens åndelige liv og udformer visioner og strategier og fører tilsyn med stab.
Funktionsbeskrivelse vedtages på det første menighedsrådsmøde efter hvert årsmøde.
§ 5.4 Menighedsrådet har ansvaret for fællesskabets tilknytning til og medlemskab af kirkelige organisationer, sammenslutninger, samarbejdsformer, råd eller arbejdsgrupper.
§ 5.5 Menigheden kalder en åndelig moden og bibelkyndig mand som ledende præst. Denne varetager primært det gudstjenestelige og forkyndelsesmæssige ansvar og kalder og udruster menighedens
medlemmer til tjeneste.
§ 5.6 Den ledende præst er daglig leder af menigheden og har ansvar for ledelse af stab.
§ 5.7 Menigheden er medlem af Dansk Oases Menighedsnetværk, og menighedsrådet kalder derfra en lederskikkelse som tilsynsmand. Tilsynet udøves ved mindst ét besøg i menigheden om året, samt regelmæssig kontakt med menighedens ledelse. Tilsynsmandens funktion er rådgivende, og han har ingen formel myndighed over menigheden. Der skal forefindes funktionsbeskrivelse for tilsynstjenesten.
ÅRSMØDE:
§ 6.1 Ordinært årsmøde afholdes i november. Det forventes at alle menighedens medlemmer deltager i årsmødet.
Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med dagsorden til menighedens medlemmer.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning ved menighedens ledelse
3. Økonomiberetning
4. Fremlæggelse af visioner for menigheden
5. Godkendelse af budget
6. Valg til menighedsrådet
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Evt.
Forslag til nye medlemmer af menighedsrådet og forslag til dagsordenens punkt 8 skal være menighedsrådet i hænde i så god tid, at det kan optages på dagsordenen for årsmødet.
§ 6.2 De på årsmødet behandlede anliggender afgøres med simpel stemmeflerhed med mindre
vedtægterne foreskriver andet.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Et medlem kan max. bære én fuldmagt.
§ 6.3 Vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. Til beslutning om vedtægtsændringer eller
menighedens opløsning kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på årsmødet og beslutningen er tiltrådt af mindst 2/3 af de på årsmødet repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
§ 6.4 Er det nævnte antal medlemmer ikke repræsenteret og har forslaget ikke opnået 2/3 af de
fremmødte stemmer, er forslaget bortfaldet.
§ 6.5 Er det nævnte antal medlemmer ikke repræsenteret på årsmødet og er forslaget vedtaget af mindst 2/3 af det de fremmødte stemmer, indkalder menighedsrådet inden 14 dage efter årsmø-
dets afholdelse til et nyt ekstraordinært årsmøde, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
fremmødte stemmer.
§ 6.6 Ved en eventuel opløsning af menigheden overgår midlerne til et tilsvarende formål på lokalt eller nationalt plan.
§ 6.7 Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde med mindst 14 dages varsel. Dette kan ske på foranledning af mindst 4 medlemmer af menighedsrådet eller 1/4 af menighedens medlemmer.
REGNSKABS- OG REVISIONSBESTEMMELSER
§ 7.1 Menighedens menighedsråd udpeger én eller flere personer til at varetage menighedens økonomi, herunder budgetter og regnskabet.
§ 7.2 Menighedens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 7.3 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af menighedens drift, aktiver og forpligtelser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og god regnskabsskik. Regnskabet forsynet med revisionspåtegning forelægges menigheden til godkendelse eller anden bestemmelse på et regnskabsmøde, der afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
§ 7.4 Revision af menighedens regnskab foretages af en ekstern revisor, som vælges på årsmødet.
TEGNINGSREGLER
§ 8.1 Menigheden tegnes af 2 valgte medlemmer af menighedsrådet i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
§ 8.2 Menigheden hæfter med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke menighedsråd eller de enkelte medlemmer nogen personlig hæftelse.
Vedtaget på årsmødet den 17.11.2018 og ekstraordinært årsmøde 09.12.2018

Vedtægter til print
2018-12-09 Vedtægter Silkeborg Oasekirke